S20 Ultra (G988F)


Ecran noir S20 Ultra (G988F) Service Pack Samsung GH82-22327A/22271A

Ecran Gris S20 Ultra (G988F) Service Pack Samsung GH82-22327B/22271B

Vitre Arrière Noire S20 Ultra (G988F) Service Pack Samsung GH82-22217A

Vitre Arrière Grise S20 Ultra (G988F) Service Pack Samsung GH82-22217B

Batterie S20 Ultra (G988F) Service Pack Samsung GH82-22272A