S21 Ultra 5G (G988B)


Ecran + Batterie Argent S21 Ultra 5G (G998B) Service Pack Samsung GH82-24591B

Vitre Arrière Argent S21 Ultra 5G (G998B) Service Pack Samsung GH82-24499B

Vitre Arrière Noire S21 Ultra 5G (G998B) Service Pack Samsung GH82-24499A

Batterie S21 Ultra 5G (G998B) Service Pack Samsung GH82-24592A

Connecteur de Charge S21 Ultra 5G (G998B) Service Pack Samsung GH96-14064A