A13 (A135F)


Ecran Noir A13 4G 2022 (A135F) Service Pack Samsung GH82-28508A/28653A

Batterie A13 4G 2022 (A135F) Service Pack Samsung GH82-28509A

Vitre Arrière Noire A13 4G 2022 (A135F) Service Pack Samsung GH82-28387A

Vitre Arrière Bleue A13 4G 2022 (A135F) Service Pack Samsung GH82-28387B

Vitre Arrière Blanche A13 4G 2022 (A135F) Service Pack Samsung GH82-28387D

Connecteur de Charge A13 4G 2022 (A135F) Service Pack Samsung GH96-15062A