A42 (A426B)


Ecran noir A42 5G (A426B) Service Pack Samsung  GH82-24376A/GH82-24375A

Batterie A32/A42 5G (A326B)(A426B) Service Pack Samsung GH82-25123A

Vitre Arrière noire A42 5G (A426B) Service Pack Samsung GH82-24378A

Connecteur de Charge A42 5G (A426B) Service Pack Samsung GH96-13913A

Adhésif Vitre Arrière A42 5G (A426B) Service Pack Samsung GH81-19692A